Skip to content

Monthly Archives: February 2007

ברכת נשיא המכללה האקדמית אשקלון

אורחים ושוחרי תרבות

ברוכים הבאים !

יש לי הכבוד והעונג לברך את באי פסטיבל עין יהודית המתקיים במרכז הקונגרסים המפואר של המכללה האקדמית אשקלון.

הייתה לי הזכות להיענות לבקשתו של ידידי אהרון ידלין, שר החינוך לשעבר ויו”ר הפסטיבל, להעביר את מיקומו של הפסטיבל אל המכללה לפני כ- 4 שנים. סייענו כמיטב יכולתנו לבסס את מקומו באשקלון לטובת תושבי המקום והאזור ואנו מקווים גם תושבי המדינה כולה.

חשיבותו של הפסטיבל לצופים בארץ היא רבה כי באמצעותו אנו נחשפים בדרך מיוחדת ושונה לתרבות ולהיסטוריה היהודית ברחבי העולם.

ברכות ואיחולי הצלחה להנהלת הפסטיבל ולכל העושים במלאכה. 


פרופ’ משה מני
נשיא המכללה האקדמית אשקלון